شرایط  اخذ نمایندگی سبک جیت کان دو:

۱- داشتن کارت مربیگری

۲- داشتن حداقل ۵۰ نفر شاگرد 

3- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به بالا


مدارک صدور حکم نمایندگی سبک جیت کان دو:

۱- عکس پرسنلی ۴*۳ دو قطعه (پشت نویسی شده)

درصورت جیت کان دو کار نبودن عکس های رزمی خود را ارسال نماید.

۲- درخواست کتبی نمایندگی سبک با ذکر نام استان ، امضاء و اثر انگشت


مراحل اخذ نمایندگی :

۱- تکمیل فرم درخواست نمایندگی و ارسال آن به دفتر مرکزی سبک (دبیر سبک) به آدرس :

تهران – میدان راه آهن – جوادیه – خیابان دشت آزادگان پلاک 48 مجتمع به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

طبقه همکف واحد 3

۲- حضور متقاضی در دوره های مربوطه آموزشی (۱۰ جلسه آموزش مقدمات اولیه سبک ) پس از بررسی درخواست و موافقت از سوی مراجع مربوطه

۳- پرداخت هزینه آموزش قبل از شروع هر دوره از (تکنیک های ابتدایی تا شالبند مشکی) از طریق سایت رسمی جیت کان دو

۴- صدور حکم نمایندگی موقت در دو دوره شش ماهه از سوی سبک

۵- پس از طی مراحل آموزش و موفقیت در مراحل فوق و همچنین با بررسی عملکرد های دوره شش ماهه از طرف سبک (کمیته فنی سبک)، حکم نمایندگی دوره بعدی ( شش ماهه ) به هیئت محترم ووشو استان و شهرستان مربوطه ارسال خواهد شد .

تبصره (۱): افرادی که دارای کارت مربیگری رسمی و یا باشگاهی با حداقل ۵۰ نفر عضو باشند در اخذ نمایندگی از اولویت ویژه ای برخوردارند.

تبصره (۲): در صورت عدم عملکرد مثبت در دوره های شش ماهه و یکساله مسئولیت نمایندگی سبک ، ریاست سبک جیت کان دو حق ابطال نمایندگی به صورت یکطرفه با ارسال نامه به هیئت محترم ووشو استان مربوطه را خواهد داشت.


 وظایف نماینده استان و شرایط حفظ آن :

نماینده استان پس از انتصاب می بایست سریعاً در توسعه هنر رزمی (سبک جیت کان دو) طبق شرایط و مقررات ذیل اقدام نماید:

۱- برنامه ریزی جهت حضور در دوره های آموزشی تکمیلی خود در هر سه ماه یکبار

۲- نماینده استان می بایست ض

طراحی سایت توسط پارس میزبان

آموزش صحیح و استاندارد ، آزمونهای هنرجویان را به صورت مرتب با هماهنگی و طبق آیین نامه سبک برگزار و نسبت به صدور احکام فنی اعضاء از طریق دبیر سبک اقدام نماید.

۳- برگزاری مسابقات استانی حداقل سالی دوبار به انضمام اردوی آمادگی تیم

۴- نماینده می بایست در کلیه رویدادهای فنی و غیره که از طرف سبک برگزار می گردد حضور فعال داشته باشد.

۵- نماینده استان برای ترویج و استاندارد سازی هنرجویان استان مربوطه می بایست سالانه یک دوره استاژ فنی از طرف مرکزیت سبک برگزار نماید.

۶-فعال کردن حداقل ۵ شهرستان ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور حکم نمایندگی الزامی است.

۷- معرفی حداقل ۵ نفر واجد شرایط جهت حضور در کلاسهای داوری ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور حکم نمایندگی الزامی است.

۸- ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به دبیر سبک (در دوره های شش ماهه و یکساله نمایندگی)

۹- استفاده از آرم – لباس – احترامات ویژه سبک الزامی بوده و نماینده شخصاً مجری این امر در استان مربوطه می باشد و حق انتخاب جایگزین برای خود ندارد.

۱۰- حفظ و بایگانی کلیه اسناد ، گزارش عملکرد و نامه های (ارسالی – دریافتی ) در دفتر نمایندگی الزامی است.

۱۱- ارسال عکس پرسنلی هنر جو و فیلم کوتاهی از ضربات به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور دریافت حکم پایین تر از شالبند مشکی الزامی است.

12- به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور استفاده از امتیاز حضور در آزمونها ، ارتقاء درجه سبک ، مسابقات و رویدادهای فنی هنرجویان ، الزاماً نمایندگان هر استان می بایست برای هنرجویان خود به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور دریافت کد ثبت نام در سبک از سایت رسمی سبک جیت کان دو (jkdir.ir)  اقدام نمایند.

۱۳- ‍پس از برگزاری آزمون شالبند، لیست متقاضیان دریافت شالبند ابتدا توسط نماینده استان سبک جیت کان دو به دفتر مرکزی سبک ارسال و پس از اخذ تاییده ، نماینده استان نسبت به تحویل لیست به هیئت ووشو استان مربوطه اقدام می نماید.

۱۴- شرکت در کلاس توجیهی سبک به صورت ماهانه به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور بروز رسانی و هماهنگی با سبک برای نمایندگان الزامی است.

۱۵- نماینده استان مسئولیت پیگیری شالبندها ، سفارش البسه و تجهیزات و… بوده و پاسخگوی تمامی موارد مالی ، فنی و اجرایی استان خود می باشد.

۱۶- نمایندگان استان ها و مربیان سراسر کشور موظف به همکاری با مسئولین کمیته های فنی و اجرایی سبک جیت کان دو می باشند.

۱۷- هرگونه ارتباط مربیان و هنرجویان با دفتر مرکزی فقط از طریق نماینده استان خواهد بود و نمایندگان ملزم به فراهم نمودن شرایط و بستر فعالیت و رشد سایر مربیان و هنرجویان در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط می باشند.

۱۸- هرگونه تغییر خود سرانه در آرم و طرح البسه و یا سفارش تهیه و دوخت لباس خارج از روال دفتر مرکزی م

طراحی سایت توسط پارس میزبان

وع و با متخلفین برخورد انضباطی و قانونی بعمل خواهد آمد.

۱۹- از درج هرگونه عناوین و مطالب غیر واقعی و نادرست در پیام رسان های مجازی و تبلیغات باشگاهی که مصداق جعل عنوان و تبلیغ غیر واقعی اجتناب و همچنین انتشار هرگونه تبلیغ سبکها و اشخاص فعال در رشته های دیگر م

طراحی سایت توسط پارس میزبان

وع می باشد.

۲۰- احکام نمایندگی استانها پس از دریافت عملکرد سه ماهه مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با فعالیت آنها نسبت به تمدید احکام فعلی و یا صدور احکام جدید نمایندگی برای اشخاص مورد نظر از سوی سبک اقدام خواهد شد.

۲۱- در صورت عدم عملکرد مثبت از طرف نماینده هر استان ، ریاست سبک جیت کان دو حق ابطال نمایندگی  به صورت یکطرفه با ارسال نامه به هیئت محترم ووشو استان مربوطه را خواهد داشت و نماینده مربوطه متحمل پرداخت خسارت وارده طبق نظر رییس سبک جت کان دو خواهد بود.

۲۲- نماینده استان موظف به ارائه تقویم کاری سالانه خود به دبیر سبک می باشد.

۲۳- برنامه ریزی حضور رییس محترم سبک در استانها 

  • تمرین ویژه مربیان ،
  • تامین مکان استراحت بمدت حضور در استان مربوطه با همراهان رییس سبک حداکثر 4 نفر
  •  مکاتبات اداری و… بعهده نماینده استان و با هماهنگی دبیر سبک می باشد .و مسئولین محترم کمیته های سبک و نمایندگان استانها موظف به هماهنگی با ایشان می باشند.

۲۴- کلیه نمایندگان سبک موظف به ایجاد چارت سازمانی خود و اعلام به دبیر سبک  می باشند.

۲۵- نمایندگان موظف به معرفی هنرجو جهت دریافت احکام (شالبند زرد تا مشکی) با حداقل 30 نفر در هر ماه به دبیر سبک می باشند.

۲۶- نمایندگان موظف به همکاری با کمیته بازرسی و حقوقی سبک می باشند.

۲۷- تمدید صلاحیت نمایندگی

طراحی سایت توسط پارس میزبان

وط به بررسی و تایید عملکرد فعالیت کاری از سوی کمیته فنی و بازرسی و حقوقی سبک خواهد بود.

۲۸- فعالیت نمایندگی یک ساله پس از اخذ عملکرد شش ماهه اول و دوم سال جاری انتصاب به هیئت محترم ووشو استان مربوطه ارسال خواهد شد.

۲۹- عدم فعالیت نمایندگان و مربیان سبک در لیست فعالان سبک گنجانده نخواهد شد.

۳۰- غیبت بیش از سه جلسه از تمرینات مصوب در جلسات ماهانه نمایندگان استانها ، نماینده به حالت نیمه فعال تبدیل شده و برای بررسی صلاحیت به کمیسیون انضباطی سبک جیت کان دو معرفی می کردد.

۳۱ – اعضاء کمیسیون انضباطی متشکل از:

       ۱) رییس سبک

       ۲) دبیر سبک

       ۳) رییس کمیته بازرسی و حقوقی سبک

       ۴) یک نفر از اعضای کمیته فنی سبک

۳۲- استفاده از مُهر نمایندگی که از طرف سبک جیت کان دو تعیین می شود در هریک از مکاتبات اداری از سوی نماینده سبک به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور رسیدگی به درخواست های اعلامی ،  الزامی می باشد. 

۳۳- واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب سبک جیت کان دو به

طراحی سایت توسط پارس میزبان

ظور ثبت نام نمایندگی و رسیدگی از سوی کمیته فنی سبک جیت کان دو 

۳۴- متقاضی در صورت موافقت از کلیه موارد درج شده در خصوص شرایط نمایندگی پرینت تهیه و با امضاء هر یک از صفحات ،اصل پرینت امضاء شده را به آدرس

طراحی سایت توسط پارس میزبان

درج برروی سایت (تماس با ما) بصورت پستی به نام دبیر سبک جیت کان دو ارسال تا بررسی ها لازم انجام گردد.

 


 فرم درخواست نمایندگی سبک جیت کان دو:

 

جناب آقای …………………………..

دبیر محترم سبک جیت کان دو کشور

با سلام و احترام

اینجانب ……………………………………………………. با مطالعه شرایط و مراحل اخذ نمایندگی و همچنین وظایف محوله تعیین شده در راستای اهداف سبک ، متقاضی نماینگی سبک جیت کان دو در استان ………………………………………… می باشم.

خواهش

طراحی سایت توسط پارس میزبان

د است با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست این درخواست نامه نسبت به صدور حکم نمایندگی اقدامات لازم بعمل آید.

 

با تشکر

نام :                                                                                                         امضاء:

نام خانوادگی :                                                                                       تاریخ:

اثر انگشت :

  

(((فرم درخواست حتماً بصورت دست نویس در برگ A4  کلیه مراحل  کاملاً اجرا گردد.)))