بازدیدها: ۴۸

اسامی قبول شدگان عملی مربیگری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵

ردیفنامنام خانوادگی
۱سینااکبری
۲فرهادامیری
۳محمدحسین آبادی
۴ابوالفضلحق پرست شیرایه
۵یوسفحقیقت نژاد رشید
۶علیعلافیان بادی
۷سجادفردوسی
۸رضامحرمی
۹روح الهمیرزا حسن پور
۱۰علینقدی مرادی
۱۱محمدنور محمدی
۱۲محمدیوسفی تبار امیری


اسامی قبول شدگان عملی مربیگری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۱

ردیفنامنام خانوادگی
۱مصطفیوحیدا
۲سید علی میرلوحی
۳احسانعلیجانی
۴عباسرستگاری