بازدیدها: ۸۱

5

رییس کمیته انضباطی حقوقی 

  نام و نام خانوادکی : سید محسن رحمانی

  تلفن : ۰۹۳۵۴۵۴۵۳۵۹

113

دستیار رییس کمیته انضباطی حقوقی 

  نام و نام خانوادکی : حمیدرضا کوهزادی

  تلفن :

10010 001

 رییس کمیته آموزش و پژوهش

  نام و نام خانوادکی : انور افرنگ

  تلفن : ۰۹۳۵۸۴۴۳۲۱۴

عکس

سرپرست کمیته روابط عمومی

  نام و نام خانوادکی : رضـا محرمـــی

  تلفن :

عکس

سرپرست کمیته مسابقات لیگ

  نام و نام خانوادکی : رضـا خلیــــق

  تلفن :

114

سرپرست کمیته استعداد یابی

  نام و نام خانوادکی : حسیـن باطبـــی

  تلفن : ۰۹۱۹۷۰۸۳۴۵۳

112

سرپرست کمیته روابط بین الملل

  نام و نام خانوادکی : سید حسیـن سعیــــدی

  تلفن : ۰۹۱۲۰۴۳۴۶۵۳

111

دستیار سرپرست کمیته روابط بین الملل

  نام و نام خانوادکی : خشایار صادقی آریا

  تلفن : ۰۹۰۳۵۸۳۷۳۵۵

25

 سرپرست کمیته فرهنگی

  نام و نام خانوادکی : عباس تقـــوی

  تلفن : ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۴۰

عکس

 سرپرست کمیته داوران

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :

عکس

 سرپرست کمیته مربیان

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :

عکس

 سرپرست کمیته پزشکی

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :

عکس

 سرپرست کمیته فنـــــی

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :

عکس

 سرپرست کمیته استانها

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :

عکس

 سرپرست انفورماتیک

  نام و نام خانوادکی : 

  تلفن :