««     شرایط احراز دان چهـار برای هنرجویان سبک جیت کان دو    »»

امتیاز نمایش قدرت جسمانی 

شامل: ( 6 نمره )

 • اجرای قدرت جسمانی و انعطاف بدنی به دلخواه بمدت 3 دقیقه
 • اجرای فرم آزاد متشکل از ضربات دست و پا (کوبشی – جهشی – پرنده – افت زیرپا چرخشی از جلو و پشت – و (مبارزه با حریف خیالی)
 • اجرای ضربات شش ضلعی و حرکات تنفسی
 • اجرای ضربات هشت ضلعی و حرکات تنفسی

امتیاز پاسخگویی

به سوالات کمیته فنی با

مطالعه کتب  شامل : ( 3  نمره )

 • شناخت آناتومی بدن انسان
 • مطالعه و شناخت طب فشاری و طب سوزنی
 • مطالعه  چهار جلد کتاب بروسلی
 • ارائه تز در مورد ضربات دست و پا آموزشی بصورت کتبی و شفاهی در مورد جلد چهارم کتاب بروسلی (بمدت 6 دقیقه)
 •  

امتیاز ارایه دوره های متفرقه

شامل : ( 4 نمره )

 • شرکت در کارگاه های آموزشی اعلامی از سوی سبک 
 • شرکت در 5 دوره از مسابقات قهرمانی کشوری و داشتن حداقل  دو حکم قهرمانی
 • داشتن مدرک مربیگری و داوری
 • فراگیری دوره ریلکسشن
 • ارایه مدرک تقویت ذهن 
 •  ارایه یکی از روش های درمانی اعم از طب سوزنی – طب فشاری – هیپنودرمانی  – فن مراقبه – مدتیشن دو قلب – تجسم خلاق – مدیتیشن دینامیک 
 • معرفی هنرجو زیرمشکی با احکام آموزش دیده به سبک به تعداد 30 نفر درطول هر سال فعالیت مستمر بمدت سه سال فعالیـــت از دان سه به دان چهار.

امتیاز حضور هنر جو

در دوره های آموزشی

    ( 3 نمره )

امتیاز حٌسن اخلاق

هنرجو

 ( 2 نمره )

امتیاز استفاده از

لباس جیت کان دو 

    ( 2 نمره )

جمع امتیاز دریافتی

شامل : ( 7 نمره )

 • شرکت در کلاسهای دایر در تهران برای هنرجویان تهرانی بصورت ماهانه (12 جلسه
 • برای هنرجویان شهرستانی هر یک ماه (یک جلسه) در کلاس الزامی است.
 • (مجوز غیبت در طول سال 2  ( دو ) جلسه می باشد)
 • در صورت غیبت بیش از 2 بار به انضمام تعداد غیبت انجام شده نمره

  طراحی سایت توسط پارس میزبان

  فی کامل
  لحاظ خواهد شد. (بطور مثال یک روز غیبت بیش از حد نصاب با تعداد مجوز غیبت جمع خواهد شد و برای مدت مذکور 3 نمره

  طراحی سایت توسط پارس میزبان

  فی
  محاسبه خواهد شد.)
 • جمع امتیاز ذکر شده در صورت ارایه تاییدیه از سوی رییس سبک و مربی مربوطه به کمیته فنی سبک اجرا خواهد شد.
زمان و مکان با شرایط در نظر گرفته شده برای امتحان دان از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 هـر سه مــاه یکبار :
 •  جمعه اول :    (دان یک )
 • جمعه دوم  :    (دان دو)
 • جمعه سوم :    (دان سه)
 • جمعه چهارم:   (دان چهار)

  تـــوجــه :

 • شرکت در امتحان دان با ارائه کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل از دیپلم به بالا به همراه کپی حکم فنی شالبند مشکی برابر با اصل و ثبت شده در سایت فدراسیون ووشو امکان پذیر می باشد.
 • تطبیق احکام خارج از سبک جیت کان دو با شرایط در نظر گرفته شده (افزایش به مدت زمان انتظار) با نظر ریاست سبک امکان پذیر می باشد.
 • قبولی  در امتحان دان مستلزم داشتن شرایط  فوق همراه با عضویت در سبک می باشد.
 •  نمره قبولی در این نوبت از 17 به بالا جهت صدور حکم دان چهار می باشد
 •  در صورت عدم امتیاز از هر یک مراحل، برای  هنرجو امکان امتحان مجدد از همان مرحله با پرداخت هزینه کامل امتحان امکان پذیر می باشد.
 • رعایت قوانین و مقررات سبک اعم از احترام به رییس سبک – کمیته فنی سبک – مربیان الزامی است.
 • رعایت استفاده از البسه به هنگام امتحان الزامی است. 
 • امکان تغییر مراحل امتحان یاد شده از سوی ریاست سبک امکان پذیر بوده و هنرجو موظف به رعایت کلیه مراحل تنظیمی  می باشد.
 • در صورت عدم مراجعه به مکان امتحان و یا دیرکرد در زمان مقرر از ورود به سالن امتحان جلوگیری و به هیچ عنوان مبلغ ثبت نام مٌسترد نخواهد شد.
 •  

««  با تشکر و آرزوی توفیق  »»

رمضان علی زاده ثابتی

دبیر سبک جیت کان دو کشور