««     شرایط احراز دان سـه برای هنرجویان سبک جیت کان دو    »»

امتیاز نمایش قدرت جسمانی 

شامل: ( 3 نمره )

شنای دست (کف دست ، مشت ، سوئدی) هر کدام 20 عدد در 2 دقیقه

شنای شکم (60 عدد) در 1 دقیقه

نرمش پا باز :

 بصورت استقامتی از سمت وسط با 175 الی 180 درجه بمدت 2 دقیقه

بصورت استقامتی از هر سمت طرفین با 175 الی 180 درجه بمدت 2 دقیقه

نشست حالت اسبی کف دست رو به جلو بمدت 5 دقیقه بدون حرکت اضافی

نشست حالت نیم صندلی کف دست رو به جلو بمدت 3 دقیقه بدون حرکت اضافی

اجرای حرکت سلام برخورشید در یوگا

نمایش قدرت پا :

نشست حالت اسبی کف دست رو به جلو بمدت 6 دقیقه بدون حرکت اضافی

نشست حالت نیم صندلی کف دست رو به جلو بمدت 6 دقیقه بدون حرکت اضافی

ضربه پا کوبشی – پرتابی با مکث طولانی بمدت 15 ثانیه

حرکت پا پرتابی و بعد حرکت نیمه دایره برای پای کوبشی بمدت 15 ثانیه

نمایش ضربات پا بصورت آهسته و نمایشی و قدرتی با مکث هر کدام 3 ثانیه

امتیاز ضربات دست  و پا

شامل : ( 3  نمره )

اجرای ضربات دست و پا 

شامل : (کوبشی – چرخشی – جهشی – جارویی – چرخش از پشت – ضربه چرخشی پرنده و…)

از حالت گارد :

نشست برروی پای عقب کامل  و پای جلو کشیده همراه با بلند شدن ضربه پا مستقیم و کوبشی  پهلوبه تعداد 10 عدد هر کدام از پا بمدت 2 دقیقه ( برای هر پا یک دقیقه) استقامتی در ضربه

اجرای فرم آزاد متشکل از ضربات دست و پا (مبارزه با حریف خیالی)

اجرای ضربات شش ضلعی و حرکات تنفسی

امتیاز پاسخگویی

به سوالات کمیته فنی با

مطالعه کتب  شامل : ( 3  نمره )

 • شناخت آناتومی بدن انسان
 • مطالعه و شناخت طب فشاری و طب سوزنی
 • مطالعه جلد اول ، دوم و سوم  کتاب بروسلی
 • ارائه تز در مورد ضربات دست و پا آموزشی بصورت کتبی و شفاهی در مورد جلد سوم کتاب بروسلی (بمدت 6 دقیقه)

امتیاز ارایه دوره های متفرقه

شامل : ( 4 نمره )

 • شرکت در کارگاه های آموزشی اعلامی از سوی سبک 
 • شرکت در 5 دوره از مسابقات قهرمانی کشوری و داشتن حداقل  دو حکم قهرمانی
 • داشتن مدرک مربیگری و داوری
 • فراگیری دوره پیشرفته هیپنوتیزم در ورزش
 • فراگیری دوره تجسم ذهن و پرورش ذهن
 • فراگیری دوره ریلکسشن
 • معرفی هنرجو زیرمشکی با احکام آموزش دیده به سبک به تعداد 20 نفر درطول هر سال فعالیت مستمر بمدت دو سال فعالیـــت از دان دو به دان سه

امتیاز حضور هنر جو

در دوره های آموزشی

    ( 3 نمره )

امتیاز حٌسن اخلاق

هنرجو

 ( 2 نمره )

امتیاز استفاده از

لباس جیت کان دو 

    ( 2 نمره )

جمع امتیاز دریافتی

شامل : ( 7 نمره )

 • شرکت در کلاسهای دایر در تهران برای هنرجویان تهرانی بصورت ماهانه (12 جلسه
 • برای هنرجویان شهرستانی هر یک ماه (یک جلسه) در کلاس الزامی است.
 • (مجوز غیبت در طول سال 2  ( دو ) جلسه می باشد)
 • در صورت غیبت بیش از 2 بار به انضمام تعداد غیبت انجام شده نمره

  طراحی سایت توسط پارس میزبان

  فی کامل
  لحاظ خواهد شد. (بطور مثال یک روز غیبت بیش از حد نصاب با تعداد مجوز غیبت جمع خواهد شد و برای مدت مذکور 3 نمره

  طراحی سایت توسط پارس میزبان

  فی
  محاسبه خواهد شد.)
 • جمع امتیاز ذکر شده در صورت ارایه تاییدیه از سوی رییس سبک و مربی مربوطه به کمیته فنی سبک اجرا خواهد شد.
زمان و مکان با شرایط در نظر گرفته شده برای امتحان دان از طریق سایت اعلام خواهد شد.
 هـر سه مــاه یکبار :
 •  جمعه اول :    (دان یک )
 • جمعه دوم  :    (دان دو)
 • جمعه سوم :    (دان سه)
 • جمعه چهارم:   (دان چهار)

  تـــوجــه :

 • شرکت در امتحان دان با ارائه کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل از دیپلم به بالا به همراه کپی حکم فنی شالبند مشکی برابر با اصل و ثبت شده در سایت فدراسیون ووشو امکان پذیر می باشد.
 • تطبیق احکام خارج از سبک جیت کان دو با شرایط در نظر گرفته شده (افزایش به مدت زمان انتظار) با نظر ریاست سبک امکان پذیر می باشد.
 •  قبولی  در امتحان دان مستلزم داشتن شرایط  فوق همراه با عضویت در سبک می باشد.
 •  نمره قبولی در این نوبت از 16 به بالا جهت صدور حکم دان سـه می باشد
 •  در صورت عدم امتیاز از هر یک مراحل، برای  هنرجو امکان امتحان مجدد از همان مرحله با پرداخت هزینه کامل امتحان امکان پذیر می باشد.
 • رعایت قوانین و مقررات سبک اعم از احترام به رییس سبک – کمیته فنی سبک – مربیان الزامی است.
 • رعایت استفاده از البسه به هنگام امتحان الزامی است. 
 • امکان تغییر مراحل امتحان یاد شده از سوی ریاست سبک امکان پذیر بوده و هنرجو موظف به رعایت کلیه مراحل  تنظیمی می باشد.
 • در صورت عدم مراجعه به مکان امتحان و یا دیرکرد در زمان مقرر از ورود به سالن امتحان جلوگیری و به هیچ عنوان مبلغ ثبت نام مٌسترد نخواهد شد.
 •  

««  با تشکر و آرزوی توفیق  »»

رمضان علی زاده ثابتی

دبیر سبک جیت کان دو کشور