بازدیدها: ۱۵۵

اسامی قبول شدگان دان یک در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ 

ردیفنامنام خانوادگی
۱محمد حسینبرقی
۲عارفجلائی
۳امیر حسینجمالو
۴امیرسقای خادم
۵حامدعین آبادی
۶مقدادکریمیان

 

اسامی قبول شدگان دان یک در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
ردیفنامنام خانوادگی
۱غلامرضا یوسفی
۲حسین پناهی
۳محمد رضاآقاجانی
۴محمد رضاچهارطاق
۵محمد کاظمی
۶علیکریمی
۷عنایت الهابراهیمی
۸محمد احمدی
۹محسنویسی
۱۰علیمیرزائی
۱۱محمد مهدیعطایی
۱۲رضامحمد علیپور
۱۳مهدی طاهری
۱۴فرزادابراهیم زاده
۱۵محمد رضانیک افکار
۱۶احمدتاتار
۱۷محمد امینعسکری
۱۸علیرضانجفی
۱۹بهرامقلاوند
۲۰حسنعلیهژیری بادی
۲۱حسن رضایی
۲۲مسعودمنتظرالقائم
۲۳سجادغفاری
۲۴اسماعیلدرخشنده
۲۵محمدزفره