بازدیدها: ۸۳

اسامی قبول شدگان دان دو  در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵

ردیفنامنام خانوادگی
۱سینااکبری
۲فرهادامیری
۳یوسفحقیقت نژاد رشید
۴حبیب عبادی پور
۵علیعلافیان بادی
۶سجادفردوسی
۷رضامحرمی
۸روح الهمیرزا حسن پور
۹غلینقدی مرادی
۱۰محمد نور محمدی

اسامی قبول شدگان دان دو در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

ردیفنامنام خانوادگی
۱عباسرستگاربادی
۲مصطفیوحیدا